Polityka Prywatności

 
§ 1 
 Postanowienia Ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi Witryny. Korzystanie z Witryny jest równoznaczne z akceptacją warunków Polityki Prywatności.
 2. Użyte w Polityke Prywatności definicje należy rozumieć w następujący sposób:
   a) Użytkownik - osoba fizyczna odwiedzająca Witrynę,
   b) Administrator - administratorem danych jest Haraka Paka Martin Wangełow z siedzibą w Katowicach, przy ul. Piastów 18, NIP: 6351842354, REGON: 367355730,
   c) Witryna - strona internetowa pod adresem www.wycieczkibulgaria.pl,
   d) Polityka Prywatności - niniejszy dokument.
 3. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” został zastąpiony określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 4. Administrator zaleca korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych. W przypadku korzystania przez Użytkownika ze starszych wersji przeglądarek lub/i innych niż najnowsze, które są dostępne, Administrator nie gwarantuje poprawnego działania Witryny.
§ 2
 Administrator Danych Osobowych
 1. Dane, w tym dane osobowe, to pozyskane za pomocą formularzy od Użytkownika pozostawione w trakcie wizyty w Witrynie. 
 2. Przetwarzamy dane osobowe takie jak: Imię i nazwisko, adres e-mail, adres odbiorcy, numer telefonu.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
   a) zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, 
   b) zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
   c) w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie na Witrynie,
   d) w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.
 4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wycieczkibulgaria@gmail.com
 6. Zastrzegamy sobie prawdo do przetwarzania Twoich danych do czasu cofnięcia zgody, lecz nie dłużej niż: 30 dni.
 7. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
 8. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
§ 3
 Ochrona Danych Osobowych
 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji korzystania z Witryny.
 3. Dane osobowe podawane na Witrynie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób postronnych za wyjątkiem Administratora oraz uprawnionych osób po stronie Administratora.
 4. Administrator nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom, aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
 5. Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
 6. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
 7. Administrator może podpowierzyć dane osobowe w ramach zapewnienia obsługi teleinformatycznej lub przechowywania danych na serwerze. Podpowierzenie odbywa się do podmiotów takich jak: Firma OVH.
 8. Oświadczamy, że zapewniamy wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO) i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 9. Oświadczamy, że:
   a) przetwarzamy dane osobowe wyłącznie na udokumentowane polecenie odwiedzającego witrynę, dotyczy to też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na nas prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlegamy.
   b) zapewniamy, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy,
   c) podejmuje wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO,
   d) przestrzegamy warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 RODO,
 
§ 4 
 Polityka zwrotów
 1. Można zrezygnować z zakupionej usługi do 48 godzin od jej rozpoczęcia.
 2. W celu rezygnacji należy przesłać wiadomość e-mail pod adres: wycieczkibulgaria@gmail.com  podając numer zamówienia, oraz przyczynę rezygnacji. Wiadomość musi być wysłana z tego samego adresu e-mail, który został podany podczas rezerwacji.
 3. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów zrealizowanej już wycieczki.
 
 
§ 5
 Procedury reklamacyjne
Klient ma prawo do składania reklamacji. Reklamacje dotyczyć mogą w szczególności realizacji zamówień oraz zamówionych produktów.
Zgłoszenie reklamacyjne powinno być składane pocztą elektroniczną na adres: wycieczkibulgaria@gmail.com, podając numer zamówienia, imię i nazwisko osoby składającej zamówienie oraz szczegółowy opis reklamacji.
 1. Usługa podlega reklamacji tylko i wyłącznie w przypadku gdy:
   • Zakupiona wycieczka się nie odbędzie;
   • Nie zostanie zrealizowany któryś z wymienionych punktów programu wycieczki.
 2. Usługa nie podlega reklamacji gdy:
   • Konsument nie zjawi się o wyznaczonej porze w wyznaczonym miejscu rozpoczęcia wycieczki;
   • Konsument nie dotrzyma terminów zbiórek ustalonych w trakcie wycieczki;
   • Z przyczyny konsumenta nie zostanie zrealizowany któryś z punktów programu wycieczki;
 
§ 6
 Informacje o cookies
 1. Witryna używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.
 2. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 3. Cookies, które są przetwarzane analizują anonimowe informacje na temat używania Witryny. Cookies pomagają udoskonalać funkcjonalność witryny i dostosować go lepiej do oczekiwań i potrzeb osób odwiedzających. Cookies gromadzą anonimowe informacje, odnotowują tendencje występujące w witrynie bez identyfikowania poszczególnych osób. Narzędzia analityczne korzystają z własnych cookies do analizowania działań osób odwiedzających. Cookies te służą do przechowywania informacji, np. czasu rozpoczęcia bieżących odwiedzin oraz tego, czy osoba odwiedzająca była już kiedyś na stronie, z jakiej witryny trafiła, jakiej rozdzielczości ekranu jest jej urządzenie, jak porusza się po stronie etc.
 4. Każda osoba przeglądająca witrynę powinna poprzez modyfikację ustawień swojej przeglądarki internetowej zarządzać cookies. Jeżeli nie chcesz z nich korzystać możesz uniemożliwić zapisywanie cookies na swoim urządzeniu bądź zapisane pliki trwale usunąć. Informujemy, że może to jednak wpłynąć na pogorszenie jakości działania witryny przez brak zbierania cookies i odczytywania na ich podstawie informacji.
 5. Na naszej Witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:
   a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
   b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu;
   c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
   d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
   e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Dlaczego warto skorzystać z naszych usług

Jesteśmy firmą z wieloletnim doświadczeniem w sprzedaży wycieczek fakultatywnych. Działamy w sześciu krajach na dwóch kontynentach. Prowadzimy sprzedaż wycieczek fakultatywnych w Bułgarii, w Egipcie, na Zanzibarze, w Emiratach Arabskich, w Tunezji i w Omanie. Mamy już wielu stałych klientów, którzy korzystają z naszych wycieczek w różnych krajach. Za nami tysiące sprzedanych wycieczek i mnóstwo zadowolonych klientów. Osoby, które raz skorzystały z naszych usług, chętnie do nas wracają. Zapraszamy!